Politik

4. november 2017

Venstre Mors - Valgprogram 2017

Venstre på Mors er klar til at sætte kursen mod nye mål.Vi er stolte af resultatet for de forløbne 4 år – hvor vi er lykkedes med at skabe et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen om en solid udvikling for Mors! Økonomien er nu under kontrol, kursen er rettet op. Mors er i god udvikling.
Befolkningstallet er stabiliseret, og erhvervslivet blomstrer. Ledigheden er lavere end i mange år. Udfordringen er nu ikke længere at skabe beskæftigelse, men at sikre den nødvendigearbejdskraft til virksomheder og service – for fremtiden. Det stiller krav både til uddannelse, men også at der skabes attraktive rammer for at tiltrækkenye borgere. Der skal derfor sættes nye mål!
Morsø kommune skal være et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Fritid, kultur og infrastruktur er nogle af udviklingsområderne.
Vi vil også fokusere på vækst og udvikling, og udvikle endnu bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan få og skabe endnu flere arbejdspladser.
Socialt skal indsatsen forstærkes, både for udsatte børn og unge, men også for voksne og ældre,der har behov for støtte.
Flere unge skal hjælpes i uddannelse, - som matcher behovet forfremtidens arbejdskraft. Det giver trivsel og udvikling.

Vi ønsker i de kommende fire år at fortsætte det brede tværpolitiske samarbejde i kommunalbestyrelsen,- hvor ordentlighed og respekt for hinanden danner grundlag for en stabil og målrettet udvikling af Morsø Kommune.
SAMMEN for det MORS vi holder af!

1 – Bosætning, erhverv og turisme
Et robust Mors kræver at befolkningstallet ikke bliver lavere, tværtimod! Et stærkt erhvervsliv er den bedste forudsætning for høj beskæftigelse og et stigende befolkningstal. Derfor er det også en selvfølge at vilkårene for erhvervslivet skal være optimale. Men samtidig har vi nu en meget lav ledighed på Mors, og virksomhederne har behov for mere arbejdskraft. Derfor er det en meget vigtig opgave at tiltrække nye indbyggere, og at arbejde målrettet med bosætning. Derfor har Venstre stort fokus på at skabe de mest attraktive rammer for at fastholde vore indbyggere og at tiltrække nye. Det kræver både at der er stabile og attraktive arbejdspladser nok, og at vi kan tilbyde en velfungerende kommune at bo i.

Erhvervsudvikling:
For at sikre flere arbejdspladser, vil vi udvikle de bedst tænkelige vilkår for erhvervslivet, så man kan skabe vækst og dermed øge behovet for arbejdskraft. Venstre vil arbejde for at udvikle rammerne for erhvervsudviklingen således:
• Et velfungerende samarbejde mellem kommune og erhvervsliv ved tæt dialog og en hurtig sagsbehandling ved alle henvendelser til kommunen, samt en positiv tilgang til nye ideer og iværksætteri.
• Planlægning af attraktive erhvervsområder og salg af byggegrunde forerhvervsudvikling, både i by og i landområderne.
• Bedre infrastruktur overordnet
• Et velfungerende erhvervsnetværk – landbrug, fiskeri, industri
• Hjælp til partnerjob
• Fortsat udvikle samarbejdet med Erhvervsrådet, som en vigtig og aktiv medspiller vedr.virksomhedsservice, iværksætterrådgivning samt øvrig rådgivning og støtte til virksomheder vedr. udvikling og vækst. Som et særligt udviklingsområde skal der arbejdes med forbedring af rammerne for iværksætterne. Det kan eksempelvis være ved etablering af et iværksætterhus og ved at etablere udviklingsfællesskaber for iværksætterne via Erhvervsrådet.
Venstre vil sikre at Morsø Kommune styrker forholdet til de forskellige brancheorganisationer, herunder Dansk Industri og Dansk Landbrug, for derigennem at stå stærkere og kunne vækste.

Bosætning:
Et stabilt befolkningstal kræver at der sker en tilflytning. For at støtte dette vil Venstre tage en række initiativer, som skal markedsføre Mors som et godt sted at leve. Mors har rigtig gode tilbud med attraktive institutioner, enestående natur, fritidsaktiviteter og kulturliv, men vi skal være mere kendte. Det kræver markedsføring og et samarbejde om at skabe et godt brandsom et sted at leve, bo og arbejde. Man flytter efter job, men bliver pga liv. Der skal skabes flere attraktive byggegrunde og boliger, som gør det interessant at bo på Mors – og måske endda pendle til arbejde i andre kommuner. Vi har mere at byde på, end vi måske er klar over. Venstre Mors vil arbejde for at vi får et større udbud af attraktive grunde, både i byerne og på landet. Vi vil udfordre gængse tankegange når det kommer til udbud af byggegrunde til både helårshuse og sommerhuse. Nye udstykninger må gerne være tæt ved fjorden, ved at udnytte mulighederne i den nyeplanlov for udstykning mere kystnært – uden at det må være til skade for naturen. Endelig skal der også arbejdes med at integrere nye tilflyttere i lokalsamfundet, så de fastholdes. Vi vil gerne etablere modtageboliger for tilflyttere, så man kan lære Mors at kende, inden man bosætter sig endeligt.

Arbejdsmarked og uddannelse:
Venstre ser en stigende udfordring i at skabe kvalificeret arbejdskraft til vore virksomheder i tilstrækkeligtantal. Fokus skal derfor være på at skaffe flere indbyggere, som kan bo og arbejde i området.Ledighed på specifikke områder skal derfor ikke ses isoleret som et problem, men som en mulighed foromskoling eller efteruddannelse til andre brancher.Vi vil derfor drive arbejdsmarkedspolitik frem for beskæftigelsespolitik. Vi skal turde tænke nyt i forhold til at få ledige borgere ud på arbejdsmarkedet. Det skal vi gøre i et tæt samarbejde med virksomhederne, som skal være med til at definere hvilken arbejdskraft, der i fremtidener behov for. Med dette afsæt tilbyder vi opkvalificering, efteruddannelse og en målrettet mentorindsats i virksomheder for at bane vej ind på arbejdsmarkedet for den ledige.Integrationen af nye borgere er en naturlig del af dette, da vi tror på at fodfæste på arbejdsmarkedet giver de bedste muligheder for at blive integreret i samfundet på Mors.
Virksomhederne skal også sikres tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft ved en målrettet lokal indsats for uddannelse og efteruddannelse inden for relevante fag.
Flere unge skal tilbydes en håndværksfaglig uddannelse, og der skal søges skabt flere lærepladser for både unge og voksne i tæt dialog med erhvervslivet. Vi vil udbygge mulighederne for vore ungdomsuddannelser, så vi kan give attraktive studiemiljøer og fritidstilbud. Herunder vil vi også arbejde for at etablere bedre kollegier og ungdomsboliger.
Kultur og foreningslivet skal være en naturlig del af skolerne på Mors.

Turisme og handel:
Samarbejdet med turistbranchen skal videreudvikles, således at man er fælles om at markedsføre sigeffektivt. En oprustning af turistkontoret i lighed med erhvervsrådet bør igangsættes.I de kommende år vil Venstre gerne deltage i en nytænkning af strukturen på turismeområdet. Der skal arbejdes mere strategisk med udviklingen af området. Turisterne er i dag mobile og begrænses ikke af kommunegrænser i deres valg af oplevelser. Et tværgående markedsføringsarbejde kan derfor være en stor fordel.
Der er en lang række mulige tiltag på turismeområdet som skal undersøges og prioriteres, så man kan investere klogt i de områder, der er mest lønsomme.
Følgende udviklingsområder skal vurderes:
• Branding af unik natur, herunder forbedret formidling og skiltning
• Infrastruktur – flere cykelstier samt evt. transport til Jesperhus
• Samarbejde med Thy – udnyttelse af brandet for Nationalpark Thy
• Markedsføring ud til turismestederne
• Handicapvenlig ferie
• Udvikling af havnene som mere attraktive turistmiljøer
• Kulturturisme• Fremtidens landskaber på Nordmors
• Flere overnatningsmuligheder – øget kapacitet – flere sommerhuse
• Øget samarbejde med Skaldyrcentret om sommeraktiviteter
• Aktiviteter på Fjorden
• Limfjordssamarbejde om markedsføring Naturens og fjordens muligheder skal udnyttes og udvikles.

Erhvervshavnen i Nykøbing skal være i front i forhold til de nærmeste havne. Havnens kulturarv skal bevares således at en driftig havn, turisme og rekreative formål går hånd i hånd. Planlægningen af havneområdet skal færdiggøres for at gøre området mere attraktivt.
Samarbejdet med handelsstandsforeningen skal fortsættes med aktiviteter og profilering. Venstre vil tilskynde til en god planlægning af events over året, så turistsæsonen udvides aktivt. Vi vil opfordre til et udvidet samarbejde mellem handelslivet og de store arrangementer om fælles markedsføring og åbningstider, så vi fælles viser os fra den bedste side.
Venstre vil arbejde på at flest mulige får den undervisning, de har behov for. Der skal afsættes ekstrahjælp til udsatte elever og en koordinering sammen med en indsats i hjemmet.Vi vil være klar til at tænke tværfagligt, og samtidig inddrage relevante instanser for at kunne give det bedste tilbud til alle elever, både for at understøtte uddannelsesforløbet og elevens øvrige trivsel og udvikling.
Vi vil arbejde for at alle institutioner/skoler styrker indsatsen for mere sund kost og motion som en naturligdel af dagligdagen. Grønne områder tæt på skolerne er en naturlig del af dette.
Venstre ønsker at fremme mulighederne for en erhvervsmæssig grunduddannelse i området og vil samtidig arbejde for etablering af et samarbejde med AAU og Handelshøjskolen i Aarhus, for derved bedre at kunne udvide det lokale uddannelsestilbud.
Venstre ønsker et godt og fordomsfrit samarbejde mellem kommuneskolerne og øens friskoler – på lige vilkår. Vi ser at et varieret udbud af skoletilbud er en fordel, derved har hver enkelt familie mulighed for at vælge det undervisningstilbud man anser som det bedste.
Venstre vil sætte fokus på faget erhvervsorientering i skolernes ældste årgange, for at udbredeinteressen for de faglige uddannelser.
Den særlige indsats nogle børn har behov for særlig støtte i forhold til familiens situation. Morsø Kommune har et stort fokus på et tværgående samarbejde om tidlig identifikation af behov for støtte, og evt. indgriben ved mere alvorlige problemer. Målet er så tidligt som muligt i barnets liv at identificere et eventuelt behov for støtte til barnet og familien. Dette understøttes ved systematisk dialog med familien gennem opvæksten. Vi skal investere så tidligt som muligt i det barn, der har behov for hjælp, for at øge muligheden for at barnet kan opnå en normal udvikling og et trygt liv.
Unge, der mistrives eller f.eks. ikke er i stand til at passe uddannelse, tilbydes så tidligt som muligt særlig støtte. Det kan eksempelvis være en mentor, der kan vejlede og motivere – eller en socialfaglig ressourceperson.

Børnepasning:
Tilbud på børnepasningsområdet skal give forældrene valgmuligheder. Den kommunale dagpleje og integrerede institutioner skal være tilbuddene for de 0- til 6-årige. Inden for børnepasningsområdet ønsker vi et godt og udviklende samarbejde med private såvel som offentlige institutioner, hvor børnenes trivsel er i fokus.

2 - Børn og unge
Uddannelse
Venstre ønsker at etablere en god ramme om livet for børn og unge på Mors.Vi vil lade folkeskolereformen virke, og give skolerne frihed til at udvikle det bedste herfra i et udvidetsamarbejde med skolebestyrelserne. Vi ønsker fokus på både faglighed og trivsel for både elever ogpersonale.Vore skoler skal tilbyde god og inspirerende undervisning. Vi ønsker kvalificerede og engagerede lærere,som kan motivere den enkelte elev til at udnytte sine specifikke kompetencer og til at udvikle sigsom menneske.Ethvert barn skal have mulighed for at udvikle sig maksimalt i forhold til det potentiale eleven rummer,understøttet af en faglig kompetent og motiverende undervisning. Dette gælder uanset om en elev hargode praktiske eller boglige kompetencer. Der skal derfor også være en anerkendelse af eliten, medsærlige tilbud til højt begavede elever.Målrettet de elever der har praktiske kompetencer, ønsker vi at tilbyde en erhvervsrettet undervisning,så der igen skabes bedre grundlag for de erhvervsmæssige uddannelser – og kommende arbejdskrafttil de virksomheder, der har behov for faglige uddannede. Venstre vil inddrage erhvervslivet mest mulig isamarbejdet med skolerne herom.3 – Værdighed og respektSundhed og plejeVi vil arbejde for endnu mere omsorg og flere varme hænder, og hvor det ikke kun er økonomien, der eri fokus. At skulle modtage støtte i hverdagen er et stort indgreb i ens liv.Vi vil fortsat sikre gode vilkår for en værdig ældrepleje, hvor vi møder de ældre med respekt, og støtterat de fortsat har en høj grad af indflydelse på den støtte de vælger at modtager.Vi kan og skal kunne levere tilbud, hvor vi er gearet til at tilpasse dagligdagen til den enkeltes behov ogønsker i størst muligt omfang.Vi indtænker den nye teknologi, så flest mulige ressourcer frigives til pleje, omsorg og samtale. Vi vilfastholde og forbedre klippekortsordningen, så borgeren selv kan bestemme mest muligt. Vi vil givemulighed for at bruge klippekortet i puljer på plejehjem.Vi vil arbejde for at vi får forbedret samarbejdet og kommunikationen med de pårørende, så det til enhvertid er en god oplevelse at besøg et familiemedlem på et plejehjem. Vi skal opprioritere samarbejdetmed de pårørende via forbedret og effektiv kommunikation, så vi sammen kan skabe en tryg rammeom den ældre.Demensplanen skal nu sættes i fuld drift. Der skal arbejdes med at sikre værdighed i eget liv og egethjem, så længe det ønskes og kan fungere forsvarligt.Vi vil se på mulighederne for bedre lejeboliger til både ældre og handicappede. Vi vil endvidere arbejdefor at evt. nye boformer i form af” olde-kolle”, hvor fællesskabet kan trives til alles gavn, og hvor nødvendigpleje og omsorg blot indgår som en naturlig del af dagligdagen. Vi ønsker at lave en ny ældreboligplan,der rummer varierede tilbud.Kommunen skal sikre et tæt samarbejde med borgeren, om tilrettelæggelse af plejen og de praktiskeopgaver. Et veltilrettelagt træningsforløb kan sammen med borgeren være fundamentet til at borgerenbedre selv kan udføre daglige opgaver i hjemmet. Derfor skal der tilbydes hjælp til at borgeren bliver istand til at klare de praktiske gøremål bedst muligt selv i dagligdagen.På det sociale områdeVenstre vil styrke indsatsen for misbrugere og misbrugsfamilier, og vil arbejde for et tværfagligt samarbejde,så vi kan levere en helhedsindsats.Indsatsen her hænger nøje sammen med en tidlig indsats rettet mod at identificere børn og unge, somhar behov for støtte sammen med deres familie, i uddannelse og ved overgangen til voksenlivet.Sundhed og trivselVenstre vil arbejde for at udbygge sundhedscentret, så centrets virke bliver bedre implementeret blandtborgerne. Det gælder både indsats og forebyggelse, motion og kost. En sund befolkning er sund fornuft.Venstre vil arbejde for at flest mulige kommer med i et fællesskab, da alt for mange er ensomme. Vi trorpå at, en indsats mod ensomhed vil giver gladere og sundere borgere.LandsbyerneVi arbejder for, at Mors altid fremstår pænt og præsentabelt. Vi vil i samarbejde med borgere og beboerforeningerskabe løsninger, hvor alle kan bidrage med naturpleje, renholdelse af land og by. Detbetyder, at landsbyerne kan vælge at overtage nogle af pasningsopgaverne fra kommunen, eller at mankan løse dem i et nyt samspil. Det vil samtidig kunne give landsbyerne økonomi til nye aktiviteter.Vi skal fortsætte forskønnelsen af landsbyområderne gennem nedrivning af nedslidte huse i samarbejdemed Bedre Bolig, så kommunen skaber ordentlige vilkår for landsbyerne som bosætningsmål, og såvores ø fremtræder mere attraktivt. De dårlige huse er ikke rimelige boliger for befolkningen, og fremmerikke den form for bosætning, vi ønsker.4 – Rammer for udvikling, Natur – miljø og teknikNaturPå Mors har vi langs kysten noget af Danmarks flotteste og mest spektakulære natur, og hele kommunener omkranset af vand. Disse naturgivne ressourcer skal vi passe godt på, samtidig med at vi forstår atudnytte dem som et aktiv i forhold til bosætning og turisme.Derfor er det vigtigt at finde balancen mellem hensyntagen til miljøet og muligheder for vækst og udvikling.Bedre infrastruktur, veje, cykelstier.I Venstre ønsker vi at styrke havnene rundt om Mors, både erhvervshavnene og fritidshavnene. Der skalskabes mulighed for vækst, så aktiviteterne og miljøet ved havnene kan udbygges, både erhvervsmæssigtog for at styrke den turistmæssige tilgang.I Venstre vil vi udarbejde en langsigtet strategi for vedligeholdelse af kommunens vejnet, for derved opnårvi størst mulig udbytte af investeringen. Vi vil forbedre vejenes tilstand, så trafikken fungerer ubesværet.I Nykøbing er der behov for en overordnet trafikplan, så trafikken især i nordbyen afvikles bedre og merestruktureret.Vi vil lave flere cykelstier, til fordel for trafiksikkerhed, mobilitet mellem byerne og give bedre mulighed forfritidsaktiviteter. Børn skal kunne cykle mere sikkert mellem hjem, skole og fritidstilbud.Vi vil lave en langsigtet plan for et sammenhængende net af cykelstier og cykelveje, som vil fremme turismenpå Mors.Der er fortsat en vigtig opgave i at få udbygget vejforbindelsen til Mors, og der skal gøres et vigtigt lobby-arbejde for at få udvidet vejnettet mod Herning, Skive og Hanstholm.ByudviklingI forbindelse med udflytning af boldbaner mv. fra Ørodde skal områdets muligheder for bosætning ogoplevelser udnyttes. Et så bynært rekreativt område skal styrkes og gøres til et aktiv for Nykøbing.Området rummer de bedste muligheder for nye attraktive grunde, som gerne skal tænkes sammen medforbedring af rammerne for campingpladsen.Der er også et behov for at planlægge og udstykke nye boligområder andre steder i Nykøbing. Det børigangsættes snarest!Grøn energiVenstre Mors ønsker ikke flere vindmøller, men vil i stedet styrke mulighederne for at udnytte andre formerfor grøn energi, og i tæt samarbejde med private samarbejdspartnere og landbruget kunne forbedreudnyttelsen af fx bioenergi.TilgængelighedVi vil arbejde for at hele Mors bliver mere tilgængelig for ældre og handicappede. Det betyder, at vi giverveje, stier og belægninger et servicetjek, om man kan færdes sikkert med rollator eller kørestol. Det vilblive af stor værdi for vore mange ældre, som dermed bedre kan færdes trygt og sikkert. Også turisternevil få glæde heraf, med et Mors som handicapvenlig ø.5 – Kultur og FritidDet vi er sammen om!Mors er den danske KulturØ. Den status er nu nået, så hele ”kultur-Danmark” valfarter hertil hvert år iaugust. Det er vi stolte af, og vi vil arbejde hårdt for at videreudvikle mulighederne i denne nationale position.Det er nemlig med til at give Mors et stærkt brand som et moderne, attraktivt og fremsynet samfund, somgiver rige muligheder for oplevelser, både som fastboende og gæst.Nogle vil opleve kulturmødet som et frisk pust udefra, andre vil tvivle på hvad det vedkommer os.Men det vedkommer os! Kultur er det, vi udvikler os på som mennesker. Uanset om man er til bøger, film,teater, folkelige foreninger eller moderne kunst, - så er kulturen med til at berige vores verden og sætteden i perspektiv. Både til kulturmødet og i hverdagen.Vi vil arbejde for at kulturlivet fortsat trives og udvikles lokalt. Derfor glæder vi os meget til at indvie detnye Limfjordsteater, og til et fortsat udviklende samarbejde med de mange øvrige aktive foreninger.Vi ved, at foreningerne har afgørende indflydelse på livskvaliteten og den måde vore borgere har mulighedfor at anvende deres fritid. Der er masser af ildsjæle på vores fantastiske ø der yder en livslangindsats for at fremme et aktivt fritidsliv. Det vil vi gerne anerkende og påskønne som en vigtig indsats forvores lokale samfund.Vi vil støtte foreningerne ved at skabe luft til deres visioner, ved at være en interesseret og aktiv partner,og ikke mindst ved lade være med at stå i vejen med konservativ tænkningRent praktisk vil vi ud over at stille lokaler til rådighed, også give sparring og bistå med at søge midler tiludvikling.Et aktivt foreningsliv danner rammen om fællesskabet og giver mange kompetencer, også til at indgå somen aktiv del af vores demokrati. Det er derfor vort ønske, at vi kan udvide samarbejdet med foreningerneomkring integrationsopgaven.De mange kulturtilbud skal formidles tydeligere med en lettilgængelig kulturkalender til glæde for borgereog gæster. Igen, man flytter pga job og bliver pga liv.Museer, moler og UnescoMuseerne på Mors spiller en aktiv rolle i fortællingen om dannelsen af Mors, men også om historien inyere tid. De må gerne spille en endnu større rolle.Vi har en enestående kulturarv i molerlandskabet på Nordmors. Måske er vi slet ikke helt klar over hvorunikt det er, og hvor stort et udviklingspotentiale det kan rumme for turismen.Vi vil arbejde målrettet på at få Hanklit på UNESCO’S verdensarvsliste. Vi vil derfor foretage de nødvendigeinvesteringer, og samtidig arbejde for etablering af et oplevelsescenter på Nordmors.Dueholm Mark/multiparkenMorsø er en aktiv idrætskommune. De nye faciliteter på multiparken er det bedste tegn herpå, hvor viskaber rammen om et godt idrætsfællesskab.Vi er stolte af vore elitespillere. De er vigtige både for sporten, for omdømmet og som rollemodellerfor andre børn og unge. Vi vil derfor også prioritere en indsats i forhold til talent- og eliteidræt, med etattraktivt bomiljø og let adgang til træningsmuligheder.I oplandsbyerne har vi en flot dækning med idrætshaller, som danner en vigtig ramme om det lokaleidrætsliv. Hertil vil vi supplere med at ansætte en fritidsvejleder / idrætskonsulent, som kan inspirere ogindgå i et samarbejde med de lokale foreninger om udviklingen af idrætsarbejdet.Mors rummer så mange muligheder for vandsport, som ikke udnytte fuldt ud. Der er plads til mangeflere sportsgrene, og vi vil støtte de foreninger der vil gøre en indsats for at udvikle dette område, f.eks.ved etablering af det Søsportscenter, der har været alt for længe undervejs. Nu skal det være!6 – Land og ByRum for trivsel og udviklingPå Mors skal der også i fremtiden være rum for Trivsel og Udvikling - uanset om man vælger at bo påland eller i by!Den livskvalitet, som landsbyerne og landområderne kan tilbyde, skal foldes ud. Det skal være kendtviden om, at her er godt at være.Vi vil i Venstre være med til at sikre et velfungerende lokalsamfund, der skal danne rammen om et nært,ægte og forpligtende fællesskab om fritidslivet og omsorgen for hinanden.Det er vigtigt, at udvikle samarbejder i lokalområderne, så man kan fastholde et velfungerende udbud affritidsaktiviteter, foreninger og servicetilbud.Derfor fastholder vi også den nuværende struktur for skoler og haller i den kommende valgperiode.Både i by og på land skal man kunne drive virksomhed. Med den nye planlov forbedres mulighedernefor at drive erhvervsvirksomhed på landet, og vi vil udnytte disse muligheder. Det skal både give mulighedfor at starte mindre virksomheder uden de store investeringer, og samtidig medvirke til at skabe engod geografisk spredning af arbejdspladserne.Morsø skal være kendt som et kommune, det er attraktivt at arbejde, bo og leve i, fordi:• Her er den enkelte borgers trivsel vigtig• Vi har en mangfoldig palet af tilbud om muligheder for bolig, arbejde og fritid• Vi har et trygt miljø for både unge og ældre• Her har den enkelte borger en vigtig rolle at spille i udviklingen af det Mors,vi vil skabe sammen.7 - Det levende folkestyreSammen skaber vi det Mors, vi holder af!Det er borgernes Kommune! Og ikke omvendt. Det har vi respekt for.Vi har som kommunalbestyrelse lånt nøglerne til at sætte kommunens udvikling i den rigtige retning ogat skabe en stærk ramme om det gode liv – og succesen afhænger fuldt ud af samspillet med borgerne.Borgerne på Mors sætter hver eneste dag dagsordenen for, hvad der i praksis sker i vores kommune, -i fritidslivet, på arbejdspladsen, i foreningerne, i institutioner, skoler, idræt, og i de mange udviklingsprojekter.Kommunens rolle er faktisk primært at skabe en ramme og at sætte en retning, der gør det muligt atfylde vores liv på Mors ud med aktivitet, trivsel, omsorg og udvikling.Venstre har stor og dyb respekt for det brede arbejde, der fra mange borgere og foreninger gøres forat få samfundet Mors til at fungere. Det er tydeligt, at vi her spørger os selv og hinanden hvad vi kangøre for Mors og for hinanden – og ikke kun om hvad kommunen kan gøre for os. Derfor taler vi ikke såmeget om frivillige, men om aktive borgere.Samarbejdet i foreningerne om store og små projekter er med til at danne rygraden i et samfund, hvoraktive borgere deltager i et omfang, man ikke kender i alle dele af Danmark.Det er vores fælles største styrke.Det lokale sammenhold og engagement rummer NØGLEN til udviklingen af fremtidens og mulighedernesMors.Vores verden standser ikke ved kommunegrænsen! Vore udfordringer og muligheder ligner hinanden.Hvor det er hensigtsmæssig vil vi derfor styrke og udvikle samarbejdet med kommunerne omkring os,- for selv at blive stærkere! Det gælder eksempelvis fælles markedsføring, men også fælles opgaveløsningog fælles udbud, hvis dette er mere effektivt.Vi skal fortsat turde stå bag en udvikling, hvor vi er helt klar over at der er forskel på betingelserne byog på land.Forbindelse mellem land og by styrkes med busforbindelser 1-2 aftener i ugen.Nykøbing skal være hele kommunens kraftcenter. Vi har ubetinget brug for Nykøbing som en aktiv ogenergisk hovedstad på Mors, hvor man centralt kan få de servicetilbud, der er behov for.Samtidig vil vi have et sprællevende opland, hvor der også er gode livsvilkår, og med mere frihed til udviklingaf egne løsninger. Vi vil støtte lokalsamfundene i deres udvikling af egen identitet og særpræg,og give rum til at løsningerne er forskellige. Mangfoldigheden i tilbud anser vi som en styrke for en øgetbosætning på landet.Venstre står for en øget inddragelse af borgerne i udviklingen af fremtidens robuste kommune. Vi vilskabe rum for nye måder at skabe løsningerne sammen med hinanden på. Baseret på nysgerrighed ogtillid vil vi nytænke den måde, vi kommunikerer og samarbejder med hinanden på om at udvikle Mors.SAMMEN FOR DET MORS VI HOLDER AF!